Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, vì vậy các bên liên quan cần thực hiện đăng ký môi trường theo quy định, đảm bảo không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình vận hành. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức cần tuân thủ theo khuôn khổ Luật Bảo vệ môi trường 2020 trong việc sản xuất kinh doanh. Bài viết dưới đây, Greenentech sẽ cập nhật chi tiết quy định đăng ký giấy phép môi trường hiện hành.

1. Khái niệm về đăng ký môi trường là gì?

Căn cứ theo Khoản 9 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực ngày 01/01/2022) đã giải thích khái niệm này như sau: “Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở)”.

Read More